Taiwan's Northeast Coast

Caoling, Dali & Bitou20031119-21-Shihcheng.JPG

20031119-27-DuXiaoYue.JPG

20031120-161-Lodong.JPG

20031121-07-BeiguanPark.JPG

20031121-25-BitouCape.JPG

20031121-29-BitouCape.JPG

20031121-36-BitouCape.JPG

20031121-35-BitouCape.JPG

20031121-37-BitouCape.JPG

20031121-43-BitouCape.JPG

20031115-092.JPG

20031115-094.JPG

20031115-096.JPG

20031115-100.JPG

20031119-09.JPG

20031121-19-BeiguanPark.JPG

20031121-21-BeiguanPark.JPG

20031121-23-BeiguanPark.JPG

20031119-08.JPG

20031115-001-Caoling.JPG

20031115-003-Caoling.JPG

20031115-008-Caoling.JPG

20031115-005-Caoling.JPG

20031115-009-Caoling.JPG

20031115-013-Caoling.JPG

20031115-015.JPG

20031115-022.JPG

20031115-024-Caoling.JPG

20031115-031-Caoling.JPG

20031115-038-Tiger.JPG

20031115-039-Tiger.JPG

20031115-045-Caoling.JPG

20031115-055-Dali.JPG

20031115-057-Dali.JPG

20031115-060-Dali.JPG

20031115-062-Dali.JPG

20031115-065-Dali.JPG

20031115-076-Dali.JPG

20031115-078.JPG

20031115-087.JPG

20031115-088.JPG

20031115-089.JPG

20031119-16-Shihcheng.JPG

20031119-20-Shihcheng.JPG